Astagfirullah! Tiadanya Khilafah dalam Kitab Madzhab Syafi'i Ternyata DOSA BESAR


 al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i,

Mujahid 212 - Dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, tepatnya di juz ke-8, hlm 277-278; disebutkan:

KHATIMAH (PENUTUP)
Pengangkatan seorang imam (khalifah) dalam bentuk yang telah anda lihat (di atas), demi untuk merealisasikan kepentingan yang telah kami ulas (di atas), adalah WAJIB dan mengikat leher kaum muslimin di manapun mereka berada. Jika mereka tidak bangkit melakukannya demi merealisasikan perintah Allah ‘azza wa jalla niscaya mereka SEMUA akan tertimpa DOSA BESAR. Karena ia –jika dikaitkan dengan kepentingan mendesak agama, sosial, dan politik yang bermacam-macam– merupakan syi’ar terbesar di antara syi’ar-syi’ar Islam yang wajib ditampakan dan hidup di negeri-negeri kaum muslimin.

Dan TIDAK BOLEH jumlah sang imam itu lebih dari satu di waktu yang sama, karena sesungguhnya kepentingan daripada Imamah (Khilafah) itu adalah menyatukan kaum muslimin SELURUHNYA di segala penjuru dan seluruh negeri mereka. Sedangkan berbilangnya imam akan menafikan hal itu dengan penafian yang begitu jelas.

Wallaahu a’lam, dan penutup doa kami adalah Alhamdu liLlahi Rabbil ‘Alamin.


loading...